Schooljaarverslag 2015-2016

         

Schooljaar 2015 - 2016

 

Het motto van de school                                                                                                

Hfdst. 1           Het motto gericht op de leerlingen                                                       

 1. De onderwijskundige en pedagogische vernieuwingen                                 
 2. De zorg voor de leerlingen                                                                                 

 

Hfdst. 2           Het motto gericht op en in samenwerking met de ouders               

 1. De communicatie met de ouders                                                                    
 2. De ouderavonden                                                                                                
 3. Ouderpanel                                                                                                         
 4. Commissies                                                                                                         
 5. Leerlingpanel/Kidsteam                                                                                     

 

Hfdst. 3           Het motto gericht op en te realiseren door de leerkrachten            

 1. De onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen                               
 2. Investeringen                                                                                      
 3. Eindopbrengsten                                                                               

 

Hfdst. 4           Het motto gericht op anderen                                                               

 1. De school als onderdeel van de Stichting                                     
 2. Overleg                                                                                                
 3. IB-netwerk                                                                                            
 4. Andere overlegsituaties                                                                     
 5. De school in ons dorp                                                                        

 

Hfdst. 5           De planning voor het volgende schooljaar                                         

 1. Onderwijskundige planning                                                            
 2. Kwaliteitskaarten (WMK-PO)                                                             
 3. (Interne) Audit                                                                                   
 4. Ouderbetrokkenheid                                                                         
 5. Meerbegaafde kind                                                                          
 6. ‘DENK’                                                                                                   
 7. Excellentie                                                                                            

 

  

Het motto van de school

 1. Motto van de school.
       Het Lichtschip:      Doelgericht-Betrokken-Samenwerkend-Zelfontdekkend.
 2. Korte verklaring van het motto.
       Doelgericht wijst op de veelheid van doelen die bereikt moeten worden. We denken dan aan de inhouden van de leergebieden en aan de ambitiedoelen die de school zich stelt, maar ook aan de doelen die we stellen op sociaal-emotioneel gebied.
       Betrokken wijst op de betrokkenheid van de ouders, de betrokkenheid van de leerkrachten bij de school en bij de kinderen aan hen toevertrouwd, de betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs met daaraan gekoppeld de vraag: hoe kunnen we de betrokkenheid van de leerlingen bij de leerstof en bij hun medeleerlingen bevorderen.  We willen dit stimuleren door onze lessen SEO (Sociaal-Emotionele Ontwikkeling)en door het goede voorbeeld te geven.
       Samenwerkend wijst op de samenwerking van ouders en leerkrachten bij de ontwikkeling van hun kind. Samenwerkend wijst ook op de samenwerking van leerlingen onderling tijdens het onderwijsproces. Samenwerken levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Zowel de verstandelijke als de sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd, wanneer kinderen samenwerken. Ook de samenwerking van de teamleden is van groot belang omdat je elkaar nodig hebt om vast te houden dat we kwalitatief een goede school zijn en blijven.
       Zelfontdekkend.  Leerkrachten leren reflecteren. Zij leren stil staan bij het eigen handelen en onderzoeken het kritisch. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten waardoor de kwaliteit van het werk verbetert. Zelfontdekkend wijst ook naar de leerlingen die niet alles voorgeschoteld krijgen maar zelf antwoord op hun vragen kunnen zoeken.

 

Hfdst. 1 Het   motto, gericht op de leerlingen

 1. De onderwijskundige en pedagogische vernieuwingen die ingevoerd zijn in de school.

 

In het afgelopen schooljaar lag de focus op een 3-tal schoolbrede items:

 1. Scholing en begeleiding op het gebied van PBS (Positive Behavior Support)
 2. Teamscholing inzake ouderbetrokkenheid
 3. SLIG – Samen Leren Inhoud Geven à Onderzoeksmatig handelen en denken welke gegoten was in een schoolbreed gedragen onderzoek. De school ging samen op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we de intrinsieke motivatie van leerlingen kunnen verhogen tijden eens begrijpend ‘denk’- en/of luisterles.

 

 1. De zorg voor de kinderen.
  1. De leerkrachten zijn in staat een goede toetsanalyse te maken op leerling-en groepsniveau.
  2. De IB-er schrijft mee aan analyses op schoolniveau. Deze worden besproken met de directeur.  In de teamvergadering wordt besproken wat de consequenties zijn op schoolniveau.
  3. Voor de zorgleerlingen staat in de groepsplannen duidelijk omschreven wat nodig is voor de behandeling en de begeleiding in de groep.
  4. De school kent een schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel is leidend. Directeur en intern begeleider hebben kritisch gekeken naar de (on)mogelijkheden binnen de       school en hebben op verschillende onderwerpen een plan gezet dat in het       schoolplan 2015-2019 verder uitgewerkt zal gaan worden. Dit plan is gereed en geeft een compleet beeld voor de stappen die gezet gaan worden in 2015 – 2019 m.b.t. CBS Het Lichtschip.

 

Hfdst. 2 Het   motto gericht op en in samenwerking met de ouders.

 

 1. De communicatie met de ouders. De communicatie met de ouders vindt plaats tijdens georganiseerde en ongeorganiseerde momenten. Ouders kunnen de leerkracht spreken na schooltijd en tijdens de gesprekken volgens de geformuleerde gesprekkencyclus. Daarnaast kennen we verschillende informatieavonden: de algemene infoavond aan het begin van      het schooljaar, de infoavond voor ouders van groep 8 over het v.o.

De Brulboei is het wekelijks bulletin dat digitaal naar de ouders gaat met allerlei zaken en wetenswaardigheden uit de school.
De website van onze school ook is een belangrijk medium voor het contact met de ouders: www.hetlichtschip.nl  Ook zijn we te volgen op twitter: @HetLichtschip

 1. De      ouderavonden.  Inherent aan relevantie worden er door het gehele schooljaar heen contactmomenten gerealiseerd. Vanuit historie bleek, dat het item ‘gedrag’ de nodige aandacht behoefde. Dit was reden genoeg  voor de school om aan dit onderwerp      expliciete aandacht te gaan schenken middels het programma PBS. In het schooljaar 2014 – 2015  is gestart met de systematiek van PBS in de groepen. Het team ontving hierbij      begeleiding in de persoon van Lourens van der Leij. Voor het schooljaar 2015 – 2016 is begeleiding gecontinueerd, zij het in mindere frequentie. Het schoolteam breidt de PBS systematiek uit binnen en buiten de school. PBS is, bij de aanmelding voor de procedure excellente school aangedragen als excellentieprofiel.

 

 1. Ouderpanel. Lerend vanuit historie en in samenspraak met ouders in het ouderpanel zijn goede en zinvolle items benoemd en aangepakt. Vanuit dit panel zijn bijvoorbeeld       PBS en training in bijvoorbeeld ‘ouderbetrokkenheid’  feitelijk geworden. Er  zijn afspraken gemaakt door de teamleden om de ouderbetrokkenheid meer te stimuleren: een      startgesprek aan het begin van het nieuwe schooljaar, een studiedag over ‘Communicatie met ouders’.
       In het schooljaar 2014 – 2015 is Liesbeth Clavaux de adviseur en trainer voor het team om de nieuwe gesprekkencyclus met ouders-school gestalte te geven. In 2015-2016  is begeleiding van Liesbeth opnieuw ingezet en verder uitgebreid. De gesprekkencyclus is      feitelijk (verwachtingsgesprek, 2x een oudergespreksronde en een evaluatief gesprek in het lopende schooljaar per leerling. Tijdens de laatste bijeenkomst in het kader van ‘ouderbetrokkenheid’ hebben we besloten om de visie op ouderbetrokkenheid te gaan herschrijven (2016-2017) en deze aan te laten sluiten bij de kernwaarden van PBS      (Respect-Betrokkenheid- Plezier).

 

 1. Commissies zoals AC, MR, klankbordgroep.
       De AC vergadert  driemaal per jaar als geheel, de overige vergaderingen worden gehouden door subcommissies van de AC.
       De MR vergadert tweemaandelijks. De directeur woont enkele vergaderingen      bij waar deze speciaal voor  wordt uitgenodigd.
       De klankbordgroep kent o.l.v. directeur Heleen Langenbach, in het schooljaar 2015-2016, geen bijeenkomsten. Deze worden in het volgende schooljaar, door Heleen Langenbach, in een mogelijk andere systematiek weer ingepast.

 

 1. Leerlingpanel/Kidsteam  In het schooljaar 2015 -2016 is er, in het kader ook van PBS, een kidsteam opgestart. Het PBS Kidsteam is bij vele acties in het genoemde schooljaar zeer betrokken geweest.

 

Hfdst. 3 Het   motto gericht op en te realiseren door de leerkrachten.

 

 1. De onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen / vernieuwingen, studiedagen e.d.

a) De leerkrachten zijn gespecialiseerd in het werken met ZLKLS (Zo Leren             Kinderen Lezen en Spellen). Het team heeft aandacht voor het bevorderen van plezier in lezen (leesmotivatie). Daarbij is de methode Staal ingevoerd

b) Diana de Visser heeft aan master ‘Taal’ op Windesheim afgerond. Zij heeft zich gespecialiseerd in taal- en leesdeskundige. Diana heeft dit schooljaar haar expertise ook ingezet op andere SCPO-scholen. Volgend schooljaar krijgt haar inzet een structuur karakter en wordt ondersteund voor CvB en bekostigd vanuit het expertiseteam SCPO.

c) De leerkrachten van de groepen 1 en 2 bouwen de methode Onderbouwd verder uit.

d) WMK-PO/Kwaliteitskaarten. Er zijn dit jaar 4 x 2 kwaliteitskaarten afgenomen. Acht beleidsterreinen zijn gescoord en allen tot tevredenheid. Er waren op deze beleidsterreinen geen verbeteracties noodzakelijk.

e) Studiedag: Er zijn, verspreid over het gehele schooljaar, studiedagen geweest rond PBS en ouderbetrokkenheid.

 

 1. De investeringen in de school.
       Er zijn diverse investeringen gedaan in dit schooljaar ter verbetering van het onderwijs op CBS Het Lichtschip.

 

 1. Eindopbrengsten: De score op de Eindtoets Cito 2016 in groep 8 was: 539,7. Het landelijk      gemiddelde is 534,5. Onze school zit in schoolgroep 4.  

 

 

Hfdst. 4 Het   motto gericht op anderen.

 

 1. De school als onderdeel van de Stichting.
  Het Lichtschip behoort tot de Stichting Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder (SCPO). Deze stichting verzorgt vanuit haar kantoor aan de Distelstraat te Emmeloord veel schooloverstijgende activiteiten.
  Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr.  L.A. (Adriaan) van Hove. De stichting kent een Raad van Toezicht.
 2. Overleg: met SCPO-directeuren, in Directeurenberaad, IB-netwerken etc.
  Kees Verhagen is lid van het Directeurenberaad en heeft maandelijks overleg met zijn collega-directeuren en het College van Bestuur. Tevens is hij lid van de stuurgroep ‘kwaliteitszorg’.  Deze stuurgroep bestaat uit 4 schooldirecteuren en doet voorbereidend werk op het gebied van onderwijskwaliteit. Jaarlijks wordt een aantal audits door hen afgenomen.
  Per 1 mei 2015 is er een nieuwe directeur benoemd op de school, Heleen Langenbach. Heleen heeft tevens zitting genomen in de stuurgroep ‘kwaliteitszorg’. Zij neemt de taak van Kees in deze stuurgroep van hem over.

Per 1 augustus 2015 werkt Margreet Langebeeke als IB-er op Het Lichtschip.

 

 1. Margreet Langebeeke is lid van het IB-netwerk en het PC deelverband. Veel zaken als rugzakleerlingen, onderwijs aan hoogbegaafden, ontwikkelingsperspectief e.d. worden hier met elkaar besproken. Margreet coördineert op school de interne leerlingzorg, heeft (coachende) gesprekken met de leerkrachten, monitort samen met de directeur o.a. de kwaliteit van het onderwijs.

 

 1. Andere overlegsituaties.
  Het overleg met de AC van onze school wordt bijgewoond door Linda Kwakkel, Daniëlle Winter en Janneke Wolfs. De personeelsgeleding van de MR wordt gevormd door Janneke Zuidhof  en Freerk Postmus. Dhr. Henry Dam neemt namens de school deel aan het overlegorgaan GMR.

 

 1. De school in ons dorp.
  Het Lichtschip heeft met regelmaat contact met de twee andere basisscholen in ons dorp: de Horizon en de Regenboog. We organiseren samen de jaarlijkse koningsspelen en we informeren elkaar over allerlei schoolzaken.
  Ook is er contact met de peuterspeelzaal De Hummel en met kinderdagverblijf  Kids Centre.

 

Hfdst. 5 De   planning voor het volgende schooljaar.

 1. Onderwijskundige planning.  In het schoolplan 2015-2019 zijn vele ambitieuze doelstellingen voor de school geformuleerd. In het vorige schoolplan (2011-2015) stonden natuurlijk ook ambities beschreven. Deze zijn zo mogelijk veelal allen gerealiseerd. Zo zijn bijna alle methodes vervangen door moderne en meer op de schoolvisie gestoelde uitgaven. Te denken valt aan Pluspunt, STaal, wereldoriëntatie en techniek, Onderbouwd e.d. Ook is deze jaren veel aandacht besteed aan de resultaten op individueel-, groeps- en schoolniveau. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt thans gevolgd door het invullen van de SAQI in de groepen 7 en 8.
  De zorgstructuur is verbeterd door het maken van ontwikkelingsperspectieven, groeps- en handelingsplannen.
  De school gaat meer aandacht gaan besteden aan verbetering van het gedrag van onze leerlingen en aan het bevorderen van de ouderbetrokkenheid.
  In het schooljaar 2014-2015 is daarmee een begin gemaakt door het starten met PBS. Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) is afkomstig uit de Verenigde Staten.
  Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen, dat het leren bevordert. PBS is als een paraplu die alle losse schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben met elkaar verbindt en samenhang brengt in de activiteiten van de school. 
  PBS is gebaseerd op een grote hoeveelheid onderzoek naar aanpakken die goed werken bij gedrag en gedragsproblemen. Het is geen kant-en-klare-methode, maar een model dat rust op vijf pijlers. Met elkaar geven die richting aan het proces in de school.
  PBS is bedoeld voor scholen die het sociale gedrag van alle leerlingen willen bevorderen. Met PBS wordt aangesloten bij wat de school al ontwikkeld en in huis heeft.
  Wat levert het op? 
 • Gewenst gedrag van kinderen neemt toe
 • Effectieve leertijd van kinderen neemt toe
 • Kinderen worden tijdig naar de zorg verwezen waardoor sneller gepaste begeleiding kan worden ingezet en ernstig probleemgedrag kan worden voorkomen.
 • PBS biedt leerkrachten en andere medewerkers binnen de school een duidelijk kader      met concrete handvatten voor het aanleren van gewenst gedrag en het ombuigen van probleemgedrag.
 • PBS stimuleert en bevordert de samenwerking tussen leerkrachten.
 • Er worden manieren ontwikkeld om een positieve band met ouders op te bouwen en met      hen samen te werken .

De school bouwt de PBS-systematiek in het volgende schooljaar uit. De stuurgroep (nu bestaande uit Gerrie den Toon, Margreet Langebeeke en Heleen Langenbach) wordt uitgebreid met ook een ouder(s). Tegelijkertijd werd in 2015 – 2016 een kidsteam opgericht. Tevens kregen 2 ouders zitting in de PBS-stuurgroep zodat de verbinding tussen school en ouders ook verankerd is in de BS systematiek. De school heeft in 2015-2016 een grote sprong gemaakt op het vlak van PBS. De school heeft PBS als excellentieprofiel aangedragen bij de aanmelding voor excellente school.

 1. Kwaliteitskaarten. Binnen de kwaliteitszorg van de school valt het invullen van de kwaliteitskaarten. Kwaliteitszorg richt zich op een groot aantal onderwerpen in totaliteit zijn er kwaliteitskaarten op 31 beleidsterreinen. Jaarlijks wordt er 4 x (2 beleidsterreinen) onderwerpen onder de loep genomen. Per jaar zijn er dus 8 beleidsterreinen die centraal staan en middels kwaliteitskaarten worden gescoord. De 31 beleidsterreinen die te scoren zijn, zijn in een 4-jarencyclus ingedeeld. Zo komen in een 4 jarensysteem alle beleidsterreinen aan bod.

 

 1. (Interne) Audit. Dit schooljaar ontving  Het Lichtschip het auditteam op 8 maart 2016 . Een auditteam bestaat uit 2 schooldirecteuren, 2 intern begeleiders en 2 leerkrachten van scholen van de SCPO. Een audit is een bezoek aan de school waarin onderzoek gedaan wordt naar de kwaliteit van de school. Analyse van documenten, groepsbezoeken en gesprekken met de intern begeleider, de leerkrachten en de directeur geven een beeld van de school en daarmee een stand van zaken en wat nog te verbeteren valt. Het eerste doel hierbij is het onderwijs op de school op een hoger plan te brengen. De school kijkt terug op een fijne auditdag met een goede rapportage. De mogelijke verbeterpunten krijgen een centrale focus in het schooljaarplan van de directeur.

 

 

 1. Het thema Ouderbetrokkenheid blijft in het schooljaar 2016 – 2017 de aandacht houden.  De gevolgde trainingen van afgelopen 2 jaren zullen in het komende schooljaar praktische uitingen krijgen.
 2. Het meerbegaafde kind komt in het volgende schooljaar centraal te staan als het gaat om het activiteitinhoudelijke aspect. De school wil graag haar aanbod voor deze kinderen vergroten en uitbouwen zodat ook voor hen een passend aanbod op school kan worden gerealiseerd.
 3. ‘DENK’ gaat op school de komende 2 jaren een rol spelen als het gaat om begrijpend denken en begrijpend luisteren. Het Lichtschip heeft zich bij ‘DENK’ aangemeld als zijnde experimentschool. De medewerkers van ‘DENK’ doen groot onderzoek naar hun gedachtegoed in combinatie met de opbrengsten van hun gedachtegoed in de scholen. Daarnaast worden de experimentscholen 2 jaar lang begeleid om ‘DENK’ mogelijk te realiseren en werkbaar te maken in de dagelijkse praktijk. De manier van ‘DENK’ zou wellicht een vervangende wijze van begrijpend lezen kunnen gaan worden.
 4. Het Lichtschip heeft zichzelf aangemeld in de procedure tot excellente school. De procedure wordt in het schooljaar 2016 -2017, zo wij hopen, met een positief resultaat afgewikkeld.

 

 

Met gepaste trots en met blijdschap heb ik dit schooljaarverslag samengesteld. Trots omdat de school met veel elan en enthousiasme werkt aan haar ontwikkeling. Blijdschap omdat we onze kinderen een goede en brede basis mogen bieden voor hun toekomst.

 

 

Heleen Langenbach, directeur

Ens, juni 2016